AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve 101 Milletvekilinin imzasıyla Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi mecliste görüşüldü ve kabul edildi.

Konuya ilişkin olarak bir değerlendirme yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, teklife dair açıklamalarda bulundu. 


Karaman açıklamasında: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 29/01/2024 tarihinde sunulan 2/1959 Esas Numaralı 
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ülkemizin milli maden ve enerji politikaları kapsamında yürütülen faaliyetleri, bölgesel ve küresel 
ölçekte Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedeflerine ulaşılması bakımından oldukça önem arz etmektedir. 

Öyle ki hiç bir hata kabul etmeyen bu sektörün daha nizami çalışır hale getirilmesi bizlerin ülkemiz geleceği açısından büyük bir sorumluluğudur. 

Bu politikalar çerçevesinde enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjinin yerlileştirilmesi ve öngörülebilir 
bir enerji piyasasının oluşturulması amaçlanarak ülkemizin enerji alanındaki hedeflerini kararlılıkla 
gerçekleştirmesi planlanmaktadır. 

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında uygulanan UMREK raporlama sisteminin günün ve 
piyasanın değişen şartlarına göre yeniden belirlenerek, söz konusu sistemin sadece IV. Grup maden 
işletme ruhsatları için zorunlu olarak uygulanması ve diğer grup madenler için gönüllülük esasına göre 
raporlama yapılması,

1.Madde: UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın MTA Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanması,

2. Madde: İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki 
kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda YEKA ilan edilerek yenilenebilir enerji 
kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına imkân sağlanması,

Erzincan Hocabey TOKİ Konutları Tamamlanmak Üzere Erzincan Hocabey TOKİ Konutları Tamamlanmak Üzere

3. Madde: Elektrik Piyasası Kanununa göre hidrolik kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı 
sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi 
ve söz konusu alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal 
sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle sulama birlikleri tarafından yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilmesi,

4. Madde: Doğal gazın sıvılaştırılması faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir 
piyasa faaliyeti olarak tanımlanması,

5. Madde: Yüzen LNG terminallerine ilişkin EPDK tarafından depolama tesislerinden farklı istisnai 
düzenlemeler yapılabilmesine imkân tanınması,

6. Madde: Mevcut depolama tesislerinin kapasitelerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla 
sisteme girişe ilişkin hükümlerden muaf tutulması,

7. Madde: Bir tüzel kişiye her ülke için ayrı ayrı ihracat lisansı verilmekteyken birden fazla ülke için tek 
ihracat lisansı verilmesi uygulamasına geçilmesi,

8. Madde: YEKA yarışma şartlarının günün koşullarına bağlı olarak yatırımları geciktiren unsurlardan 
arındırılmasına imkân tanınması, yarışma yönteminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili yarışma şartnamesinde belirlenmesi, yarıştırılabilecek diğer unsurların da yarışma bazında belirlenmesi,

9. Madde: Lisanslı elektrik üretim faaliyetine geçecek tesisler tarafından ödenecek katkı bedeli arttırılarak 
YEK Destekleme Mekanizmasına ilave gelir sağlanması ve YEK Destekleme Mekanizmasına dâhil olan diğer lisanslı santrallere uygulanan fiyatlarla aynı fiyatların elektrik alım tarifesi olarak uygulanması,

10. Madde: Lisanslı üretim faaliyetine geçmek amacıyla yapılacak başvurular için uygulanacak lisans alma bedeli, lisans süresi ve lisanslı üretim faaliyetine geçilmesine ilişkin diğer hususların EPDK 
tarafından, lisanssız elektrik üretim faaliyetine devam edecek tesislerde üretilecek elektrik enerjisi 
için uygulanacak fiyat ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların ise Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenmesi,

11. Madde: Enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak isteyenler için emisyon ve spesifik enerji 
tüketimini azaltma kriterinin getirilmesi, enerji verimliliği destek bedellerinin günün koşullarına göre 
uyarlanması, proses ve tesis bazlı projeler de kapsama alınarak tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik, 
yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların da destekten yararlanması,

12. Madde: Olağanüstü hâl kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı 
talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara kesintisiz bir şekilde ulaştırılması amacıyla EPDK’ya 
yetki verilmesi,

13. Madde: Enerji nakil hatlarına ilişkin bedel tespiti tescil ve kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat 
davalarında, irtifak alanının belirlenmesine ilişkin teknik kriterlerin açıklığa kavuşturulması,

14. Madde: 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı, önlisans ya da lisans başvurusu sahibi tüzel 
kişilerden, yatırım maliyetlerinde pandemi ve savaşa bağlı artışlar, ekonomik ve teknik zorluklar veya tedarik süreçleri nedeniyle yatırımları gerçekleştiremeyecek olanlara talep etmeleri halinde EPDK’ya 
başvurarak ilgili lisansları, önlisansları veya önlisans/lisans başvurularını iptal etme hakkı verilmesi,

15. Madde: 29/7/1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak nükleer madde taşıyan kişinin talebi, nükleer tesis işletenin muvafakati ve Nükleer Düzenleme Kurumunun onayıyla taşıyıcının da sorumlu olabilmesine imkan tanınması, şeklinde düzenlemeler öngörülmektedir.

Yapılacak olan düzenleme ile maden faaliyetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlayacağız. 
Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.